Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Μηναγιώτικο Φράγμα: Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης

Τοπογραφικό Διάγραμμα
Μελέτη Φράγματος Μηναγιώτικου
Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών


Kαλαμάτα 15-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 86796/8130
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δασοπροστασίας

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Ο Δασάρχης Καλαμάτας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του N. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
3. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).
4. Την με αριθμ. 118790/7487/22-10-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3632 Β΄) «περί καθορισμού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού, Πράξεων Χαρακτηρισμού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων».
5. Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές.
6. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια των Τ.Κ. Καλλιθέας και Μηλίτσης για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).
7. Την με ημερομηνία 25-9-2015 υποβληθείσα αίτηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων – Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ/νση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής – Τμήμα Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Προμελέτη – Οριστική Μελέτη Φράγματος Μιναγιώτικου και Οριστική Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου) για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 30.107,80 τ.μ. η οποία κείται στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιθέας και Μηλίτσης, Δημοτικών Ενοτήτων Πύλου και Αίπειας, των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και εμφαίνεται στο από Σεπτέμβριος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και τα δια αυτής υποβληθέντα στοιχεία.
8. Την υπ’ αριθ. ΔΥ/13-10-2015 εισήγηση της κ. Χριστοπούλου Ρουμπίνης Δασολόγου της Υπηρεσίας, τεκμηριωμένη και με φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 (αρ. ζεύγους 006 και 007 9059 2-1) και 1960 (αρ. ζεύγους 148 και 149), και του με αριθμ. 304-080 Ο/Φ έτους λήψεως 2007, η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή.
9. Το Τμήμα Α(Ε2) της έκτασης με εμβαδόν 361,70 τ.μ. και στοιχεία κορυφών (Α1,Α2,Α3,4,Α1), το Τμήμα Β(Ε1) της έκτασης με εμβαδόν 1.262,70 τ.μ. και στοιχεία κορυφών (5,6,Β1,Β2,Β3,5) και το Τμήμα Ζ(Ε1) της έκτασης με εμβαδόν 187,80 τ.μ. και στοιχεία κορυφών (Ζ1,Ζ2,Ζ3,108,Ζ1) συνολικού εμβαδού 1.812,20 τ.μ. που αποτελούν τμήματα ευρύτερων εκτάσεων οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες με τις υπ’ αριθ. 1912/06-07-1993 και 1339/15-09-1994 αποφάσεις αναδασωτέων δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν με την παρούσα πράξη χαρακτηρισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

Την έκταση συνολικού εμβαδού 28.295,60 τ.μ. που κείται στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Καλλιθέας και Μηλίτσης, Δημοτικών Ενοτήτων Πύλου και Αίπειας, των Δήμων Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης Π.Ε. Μεσσηνίας και απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Ερευνών Υπεδάφους Κάστωρ Ε.Π.Ε., κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ως εξής:

α) Την έκταση συνολικού εμβαδού 1.427,00 τ.μ. αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Φ1 εμβαδού 450,00 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (109,110,111,112,109), Τμήμα Φ2 εμβαδού 450,00 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (113,114,115,116,113), Τμήμα Φ3 εμβαδού 450,00 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (117,118,119,120,117) και Τμήμα Φ4(Ε1) εμβαδού 77,00 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (122,123,Η1,122), ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

β) Την έκταση συνολικού εμβαδού 26.868,60 τ.μ. αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Α(Ε1) εμβαδού 3.068,90 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (1,2,3,Α1,Α2,Α3,1), Τμήμα Β(Ε2) εμβαδού 1.237,30 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (Β1,Β2,Β3,8,7,Β1), Τμήμα Γ εμβαδού 5.182,20 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (9,10,…,36,37,9), Τμήμα Δ εμβαδού 11.217,60 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (38,39,…,87,88,38), Τμήμα Ε εμβαδού 3.477,40 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (89,90,…,103,104,89), Τμήμα Ζ(Ε2) εμβαδού 2.312,20 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (105,106,107,Ζ3,Ζ2,Ζ1,105) και Τμήμα Φ4(Ε2) εμβαδού 373,00 τ.μ. με στοιχεία κορυφών (123,124,121,Η1,123), ως Δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση β του ιδίου άρθρου του Ν.998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων στηρίζεται στην εισήγηση της προαναφερθείσας Δασολόγου στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η μορφολογία του εδάφους, η υπάρχουσα φυτοκάλυψη, η σημερινή διαχείριση κ.λ.π.
Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτής, επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από την Υπηρεσία μας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει .
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) Π.Ε. Μεσσηνίας που έχει έδρα στη Καλαμάτα, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο (http://dp.ypeka.gr), κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β΄/23-12-2014 ).
Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος θα αναρτηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) μήνα στους Δήμους Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης (Τοπικές Κοινότητες Καλλιθέας και Μηλίτσης ) της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδόσεως της παρούσης πράξεως χαρακτηρισμού απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν.998/79 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 34 Ν. 4280/2014) ήτοι: η δημοσίευση ανακοίνωσης – περίληψης αυτής σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και σε μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο (http://dp.ypeka.gr).
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση Μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΙΠΟΔΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
Θέση Φράγματος, 'Όρια Τοπικών Κοινοτήτων , Νερόμυλος "Μασούρα".  Η περιοχή που θα κατακλυστεί με νερό θα φθάνει βόρεια έως τον Νερόμυλο "Μασούρα".  Από τα όρια της δημιουργηθείσας Λίμνης έως τον οικισμό Κάτω Αμπελοκήπων η απόσταση θα είναι 3 χιλιόμετρα και ο χρόνος πεζοπορίας θα είναι ~30 λεπτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: